PRIVAATSUSPOLIITIKA

Smiletex OÜ, registrikood 12784544, aadress Tartu mnt 87e, Tallinn 10112, Eesti („Smiletex“) järgib kohustust kaitsta oma klientide privaatsust ning tagada seaduslik ja turvaline andmetöötlus. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Smiletex’is isikuandmeid töödeldakse.

1) MÕISTED

Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid Smiletex töötleb. Andmesubjektid võivad olla näiteks Smiletex’i füüsilisest isikust kliendid, veebilehe külastajad või muud isikud, kes Smiletex’i poole pöörduvad. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui „Teie“ või „klient“.

Isikuandmed – igasugune teave otseselt või kaudselt tuvastatava andmesubjekti kohta.

Isikuandmete töötlemine –  igasugune isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh isikuandmete kogumine, säilitamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne.

2) ÜLDISED PÕHIMÕTTED

Smiletex juhindub isikuandmete töötlemisel käesolevatest privaatsuspoliitikast, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus), isikuandmete kaitse seadusest ja teistest andmekaitset reguleerivatest asjakohastest õigusaktidest, järelevalveasutuste juhistest, aga ka parimast praktikast ning headest äritavadest.

Smiletex tagab isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, rakendades selleks asjakohaseid korralduslikke, füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Smiletex kasutab isikuandmete töötlemisel üksnes neid volitatud töötlejaid, kes tagavad nõuetekohaste turvameetmete kasutamise ja töötlevad isikuandmeid Smiletex’i juhiste kohaselt ning vastavuses õigusaktide nõuetega.

Smiletex töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma neile tööülesannete täitmise käigus teatavaks saanud isikuandmeid konfidentsiaalsena. Nimetatud konfidentsiaalsuskohustus on tähtajatu ja Smiletex’i töötajad vastutavad kohustuse rikkumise eest.

3) ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Smiletex kogub isikuandmeid selgelt kindlaksmääratud ja õiguspärasel eesmärgil ning töötleb neid andmeid hiljem viisil, mis on vastavuses selle eesmärgiga. Smiletex töötleb isikuandmeid nii õigusaktidest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, Teie nõusoleku alusel kui ka Smiletex’i enda õigustatud huvides.

Täpsemalt töötleb Smiletex isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja alustel:

 • esitate meile ettepaneku või tänuavalduse – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmed (nimi) meie töötajate seas;
 • esitate meile kaebuse või teabenõude – kasutame Teie isikuandmeid kaebusega/teabenõudega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks ja kaebusele/teabenõudele vastamiseks. Kui olete saatnud meile päringu, millele saab vastata vaid mõni meie lepingulistest koostööpartneritest (näiteks kindlustusselts jne.) siis edastame kirja õigele asutusele ja teavitame Teid sellest;
 • turunduspakkumuste ja -teadete, sh uudiskirjade saatmiseks kasutab Smiletex Teie nime, e-posti aadressi ja/või mobiiltelefoni numbrit, kui olete andnud selleks seaduses sätestatud tingimustele vastava nõusoleku;
 • Smiletex’i rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja õiguste teostamiseks seoses õiguslike nõuetega, nende tõendamisega ja kaitsmisega kohtus või kohtuväliselt. Töötlemine toimub Smiletex’i õigustatud huvi alusel ning Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks;
 • kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda poolt jagatud andmetest ning andmetest, mida on võimalik koguda avalikest allikatest. Saates meile oma CV, annate nõusoleku endaga ühenduse võtmiseks.

4) ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Smiletex’il on õigus või kohustus edastada andmesubjekti tuvastavaid isikuandmeid ning kontaktandmeid:

 • ettevõtetele, kes pakuvad krediidihaldusteenuseid. Andmed edastatakse vaid juhul, kui kliendil on Smiletex’i ees täitmata rahaline kohustus. Andmete edastamise õigus tuleneb võlaõigusseadusest;
 • ettevõttetele, kes pakuvad Smiletex’ile turundusteenuseid. Andmed edastatakse vaid juhul, kui olete andnud selleks seaduses sätestatud tingimustele vastava nõusoleku;
 • ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

5) ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Smiletex töötleb isikuandmeid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks, õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul või Smiletex enda õiguste kaitseks Teiega tekkinud vaidluse või võimaliku vaidluse lahendamiseks.

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

6) TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA

Smiletex tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on Teil järgmised õigused:

 • juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Smiletex’il on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Smiletex Teie kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Smiletex’ilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Smiletex’ile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Smiletex kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Smiletex piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Smiletex ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete Smiletex’ile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Smiletex edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad Smiletex’i õigustatud huvid või juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

7) PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE JA KONTAKT

Smiletex’il on õigus privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Privaatsuspoliitika uus versioon avaldatakse Smiletex’i hallataval veebilehel https://smiletex.ee/privaatsuspoliitika/.

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda Margit Tarrikas poole telefonil +372 511 9040 või e-posti aadressil info@smiletex.ee. Smiletex vastab Teile tarbetu viivitamiseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pöördumise saamise päevast. Kui enne Teile vastamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt täpsustada või  kontrollida, võib Smiletex vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Teid.

KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA

Küpsiste kasutamise poliitika eesmärk on anda teavet selle kohta, kuidas Smiletex OÜ, registrikood 12784544, aadress Tartu mnt 87e, Tallinn 10112, Eesti („Smiletex“)  oma veebilehel https://smiletex.ee/ küpsiseid kasutab ja kuidas Smiletex aitab Teil küpsiste tehnoloogia ja veebiserverite logide varal teha veebilehe kasutamisel teadlikke otsuseid.

1) MIS ON KÜPSISED?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis talletatakse külastatava veebilehe vahendusel Teie arvuti või muu seadme veebilehitsejasse. Küpsiseid kasutatakse eesmärgiga tagada veebilehtede toimimine, parandada kasutajakogemust ja koguda veebilehtede omanike jaoks teatud laadi teavet. Smiletex’i küpsised võivad sisaldada teavet Teie internetieelistuste kohta, aitavad meil kohandada veebisaite Teie huvide järgi, et neid oleks mugavam kasutada ning sisaldavad sageli anonüümset ja kordumatut identifikaatorit.

2) NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS SELLEL VEEBISAIDIL

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, tähendab see, et annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks nendes põhimõtetes kirjeldatud kujul. Kui Te pole küpsiste kasutamisega nõus, siis lugege järgnevat osa pealkirjaga „Küpsiste kasutamise keelamine”.

3) MIS EESMÄRGIL KASUTATAKSE KÜPSISEID?

Hädavajalikud küpsised

Mõned küpsised on vältimatult vajalikud meie veebilehtede või mõningate nende funktsioonide kasutamiseks. Kui blokeerite sellised funktsionaalsed küpsised, ei saa Te meie veebilehti kasutada. Nende hulka kuuluvad küpsised, mille abil tehakse kindlaks, kas kasutaja on nõustunud küpsistega, mida meie veebilehel kasutatakse.

Need küpsised ei kogu Teie kohta mingisugust teavet, mida saaks kasutada turunduse otstarbel või selleks, et meelde jätta, kus Te Internetis käinud olete.

Analüütilised küpsised

Me võime kasutada analüütilisi küpsiseid koos veebiserveri logifailidega, et parandada oma veebisaitide tõhusust, kogudes selleks koondteavet selle kohta, kui palju külastajaid meil on, kust nad meie saidile liiguvad ja kuidas nad meie veebisaiti kasutavad (nt mis lehed on kõige populaarsemad).

Google Analytics on veebikasutuse analüüsitööriist, mis kogub teavet veebilehe kasutuse kohta. Peamiselt kasutatakse Google Analytics küpsiseid selleks, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga (küpsis säilib 2 aastat), mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse (küpsis säilib 30 minutit) ja kust külastajad veebilehele tulevad (küpsis säilib 6 kuud). Taoline info on vajalik selleks, et saaks paremini mõista veebilehe külastajate käitumist ja seeläbi parandada veebilehe kasutajakogemust. Klõpsake siin (https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/), et tutvuda Google’i andmekaitsepõhimõtetega.

Reklaamiküpsised

Me võime kasutada reklaamiküpsiseid Teile ja Teie huvidele rohkem vastavate reklaamide edastamiseks või selleks, et piirata nende kordade arvu, kui palju Te sama reklaami veebilehel näete. Sedalaadi küpsiseid kasutatakse ka selleks, et aidata analüüsida uudiskirjade ja teiste turunduslike teadete efektiivsust.

4) KÜPSISTE KASUTAMISE KEELAMINE

Teil on võimalus seadistada oma seadmed selliselt, et lubate kõigi küpsiste kasutamist, Teile teatatakse küpsiste väljastamisest või Teile ei saadeta üldse küpsiseid.

Kui Te ei soovi üldjuhul küpsiseid saada või soovite keelata teatud küpsiste kasutamise, peaksite muutma oma veebilehitseja seadeid. Kuna iga veebilehitseja on erinev, tutvuge oma eelistatud veebilehitseja menüüga „Abi”, et saada teavet küpsiste eelistuste muutmise kohta. Veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/ leiate põhjalikku teavet selle kohta, kuidas hallata ja keelata küpsiseid eri veebilehitsejates.

Kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult.

5) KÜPSISTE KASUTAMISE MUUTMINE JA KONTAKT

Smiletex’il on õigus küpsiste kasutamise poliitikat igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Küpsiste kasutamise poliitika uus versioon avaldatakse Smiletex’i hallataval veebilehel https://smiletex.ee/privaatsuspoliitika/.

Kui Teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, võtke palun meiega ühendust telefoni teel +372 511 9040 või e-posti teel info@smiletex.ee.

 

Viimati uuendatud: 15.10.2023